C H R O N I K 2007 - 2014  
     
                   
                   
                   
                   
                   
                  # 0050
                   
                   
                   
                   
        100          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        200          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        300          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        400          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        500          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        600          
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                   
                   
                   
                   
        700          
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        800          
                   
                   
                   
                   
                   
                  # 0850
                   
                   
                   
                   
        900          
                   
               
                   
                   
                   
                  # 0950
                   
                   
                   
                   
        1000